@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Szanowni Rodzice / Opiekunowie

     Coraz więcej przedszkolaków korzysta z różnego typu urządzeń elektronicznych. Przypominamy, że
przynoszenie ich ze sobą do przedszkola jest niewskazane.

Dlaczego prosimy Państwa – rodziców i opiekunów naszych przedszkolaków – o pozostawienie elektronicznych sprzętów w domach.

 1. Pierwszym powodem jest fakt, że nie odpowiadamy za te urządzenia. Telefon, zegarek, czy smartwatch mogą zniszczyć się lub zgubić podczas zabawy, spaceru itp., na co nie mamy wpływu.
 2. Druga kwestia dotyczy legalności funkcji dostępnych w urządzeniu. W ostatnim czasie wśród dzieci rozpowszechniła się głównie moda na smartwatch’e, z których część wyposażona jest m.in. w możliwość prowadzenia zdalnego podsłuchu, czy wykonywania zdjęć. Rozumiemy troskę o bezpieczeństwo Państwa dzieci, jednak taka praktyka jest zabroniona ze względu na:
 • zagwarantowaną w Konstytucji RP wolność komunikowania się,
 • określony w Kodeksie Karnym zakaz używania podsłuchu do zdobycia informacji, do których nie jesteśmy uprawnieni (a takimi są np. dane dotyczące innych dzieci),
 • ochronę danych osobowych (w tym także wizerunku); podczas zajęć w przedszkolu obserwujemy np. postępy dzieci w zajęciach edukacyjnych – z pewnością jako rodzice nie chcieliby Państwo, żeby ktoś obcy słuchał tego, jak Państwa dziecko np. uczy się czytać, czy liczyć. Nie wszyscy rodzice godzą się na to, by ich dziecko było monitorowane w jakikolwiek sposób przez innych rodziców. A taką możliwość niosą ze sobą nowoczesne urządzenia. Jeżeli cokolwiek będzie budziło Państwa wątpliwość, w placówce działa monitoring, o czym są Państwo poinformowani przy wejściu.
 1. Trzeci powód to nasza troska o prawidłowy rozwój Państwa dzieci. Badania psychologiczne potwierdzają, że dzieci należy stopniowo wprowadzać w świat elektroniki, odpowiednio ograniczając czas korzystania z różnych urządzeń. Dodatkowo obserwujemy, że niestety przyniesienie do przedszkola np. elektronicznego zegarka łączy się z zabawą nim, co odbywa się kosztem zajęć edukacyjnych. Dziecko przestaje być skupione na zadaniu np. z kart pracy, ponieważ ważniejsze staje się urządzenie.

Przyniesione do przedszkola urządzenia będą zostawiane w szatni.

Przypominamy, że odpowiednie zachowania związane z umiejętnym korzystaniem z rozwoju elektroniki i multimediów kształtują się głównie pod opieką rodziców. Zachęcamy Państwa do tego, byśmy wspólnie działali w tej sprawie, dla dobra dzieci.

Alfreda Ludwiczyńska-Popera
dyrektor przedszkola

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Szanowni Rodzice

     W załącznikach znajdują się informacje dotyczące organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych na rok szkolny 2020/2021. 

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami.

Alfreda Ludwiczyńska-Popera

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Wychodząc naprzeciw sytuacji, która nas wszystkich zaskoczyła zapraszamy do Wirtualnego Gabinetu Psychologicznego.

https://www.cuw.opole.pl/projekt_pp2/

 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Szanowni Rodzice przekazujemy informację na prośbę Pana Dyrektora
 
 
Szkoła "Dobrego" PSP nr 20 w Opolu zaprasza do bezobwodowego oddziału międzynarodowego 
w roku szkolnym 2021/2022.
Jeśli Wasze dziecko ma predyspozycje językowe i wybiera się do pierwszej klasy proponujemy odwiedzić naszą stronę inter.psp20.opole.pl
Dariusz Smagała
dyrektor szkoły
 
 
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

 przygotowana na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

 

Zasady przyjęć dzieci do przedszkola

 1. Z dniem 01.09.2020 roku mogą uczęszczać wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/21.

 

Organizacja pracy przedszkola

 1. Przedszkole Publiczne nr 33 „Karolinka” w Opolu  funkcjonuje od godz. 6.30 do godz. 17.00.   Dzieci przyprowadzane są do godz. 8.00 rano i odbierane według zadeklarowanego czasu pobytu dziecka  w przedszkolu. 
 2. Śniadanie jest o godzinie 8.00.
 3. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ustalonych przez przedszkole oraz zadeklarowanego czasu pobytu dziecka. 
 4. Grupy przedszkolne przebywają w wyznaczonych salach.
 5. Do grupy przyporządkowani są stali nauczyciele, pomoce nauczycielskie oraz nauczyciel wspomagający. 
 6. W salach, w których przebywają dzieci znajdują się przedmioty i sprzęty, które można zdezynfekować.
 7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami, które uczęszczają do Karolinki.
 8. Sale przedszkolne będą wietrzone co godzinę, oczyszczacze powietrza pracują przez cały dzień.
 9. Grupy przedszkolne korzystają z placu zabaw rotacyjnie. Plac zabaw jest dezynfekowany po każdej grupie dzieci przez wyznaczonego pracownika.
 10. Personel administracyjny, kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny   w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m. 
 12. Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Swoje przyjście wraz ze zdrowym dzieckiem rodzic sygnalizuje wideodomofonem. Dziecko przy drzwiach wejściowych odbiera wyznaczony/dyżurny pracownik, który mierzy dziecku temperaturę. Zdrowe dziecko przechodzi do szatni. W przypadku stwierdzenia temperatury u dziecka, tj. powyżej 370C rodzic zabiera dziecko do domu. 
 13. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dnia  oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Fakty te zostają odnotowywane.
 14. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są przez osoby pełnoletnie zdrowe. 
 15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,  nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 16. Dzieci w przedszkolu nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.
 17. Pracownicy utrzymują dystans między sobą co najmniej 1,5 m. 
 18. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniem środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe ( dotyczy min. dostawców). 
 19. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych.
 20. W przedszkolu wyznaczone jest miejsce do izolacji dzieci przejawiających objawy chorobowe   z zachowaniem 2 m odległości od innych osób. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów w celu Jego pilnego odebrania.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe tj. rodziców, pracowników oraz inne osoby.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności    po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. 
 3. W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników klawiatury, wideodomofonu itp. 
 4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 5. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.  
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, fartuchy z długim rękawem.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.


Żywienie

 1. Dzieci w przedszkolu korzystają z dystrybutorów wody pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 2. Pracownik kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosuje się do zasad szczególnej ostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce myte    w temperaturze powyżej 60° z dodatkiem detergentu w zmywarce. 
 4. Dzieci samodzielnie spożywają posiłki. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

 1. Pracę w przedszkolu podejmują wyłącznie osoby zdrowe. Przed rozpoczęciem pracy pracownikowi mierzy się temperaturę. 
 2. Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 
 3. Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów   nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,   a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.
 5. W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych   i stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 6. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji pracownika przejawiającego objawy chorobowe.
 7. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle  do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 9. Ustala się listę osób przebywających z pracownikiem podejrzanym o zakażenie i przekazuje się  ją służbom medycznym stacji sanitarno-epidemiologicznej. 


Rodzice, opiekunowie prawni

 1. Rodzice zobligowani są do poinformowania, w jakich godzinach dziecko będzie przebywać   w przedszkolu wypełniając deklaracje pobytu dziecka w przedszkolu 
 2. W celu zminimalizowanie zagrożenia, rodzice, opiekunowie prawni nie mogą wchodzić   do przedszkola. Swoje przyjście z dzieckiem sygnalizują przez wideodomofon czekając  na pracownika przedszkola. 
 3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym  przez pracowników.
 4. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka,  a w przypadku  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obligują się do nieprzyprowadzania jego do przedszkola. 
 5. Rodzice zobowiązani są do przyjęcia powyższych wiadomości i stosowana zapisów niniejszej procedury . Każdy Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola w dniu 10.09.2020 roku otrzyma dokumenty  do zapoznania się i stosowania procedur organizacyjnych w przedszkolu.

Przed wejściem do budynku jest zawieszona tablica z informacjami związanymi z pracą przedszkola w nowym roku szkolnym. Rodziców prosi się o zapoznanie. 

Dzieciom, Rodzicom i Opiekunom życzymy zdrowia i radości z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.

Dla kogo? 
Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności  w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
Procedurę powinna poprzedzać udokumentowana praca z uczniem i rodzicami, uwzględniająca wszystkie formy pomocy i angażująca wszystkie możliwe podmioty przy współpracy których udziela się dziecku/uczniowi wsparcia w przedszkolu i szkole (służba zdrowia, policja, sąd, inne). 
I. RODZIC/OPIEKUN występuje do Dyrektora szkoły o wydanie dwóch dokumentów wynikających z przepisów prawa (Par. 12, ust. 4, pkt. 1) i 3): 1) dokumentację określającą: trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole; 2) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły - także opinię nauczycieli  i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole. 
Do wniosku RODZIC/OPIEKUN może dołączyć również dokument Par. 12, ust. 4, pkt. 2):  w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia  w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym. 
II. RODZIC/OPIEKUN PRAWNY składa do Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Wniosek o wystawienie opinii o konieczności objęcia ucznia w szkole/przedszkolu zindywidualizowaną ścieżką kształcenia 
Tylko pełny wniosek ze wszystkimi załącznikami może zostać rozpatrzony. W przypadku wniosku niepełnego RODZIC/OPIEKUN uzupełnia wniosek. 
III. Poradnia po otrzymaniu wniosku organizuje spotkanie zgodnie z Par. 12, ust. 5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z przeprowadzenia analizy funkcjonowania ucznia zostaje sporządzony protokół/raport/informacja, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich działań pomocowych podjętych w szkole do momentu złożenia przez RODZICA/OPIEKUNA wniosku o opinię o konieczności objęcia ucznia w szkole/przedszkolu zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.   
IV. Po dokonaniu wszelkich ustaleń ze szkołą Poradnia przystępuje do przygotowania opinii. 
Opinia winna zawierać określenie: 
1) zakresu w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, ograniczając 
maksymalnie zakres zajęć prowadzonych indywidualnie do niezbędnego minimum, w celu jak najszerzej socjalizacji ucznia z grupą klasową;  2) możliwie najkrótszego okresu objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, ograniczając możliwie maksymalnie czas jego izolacji od grupy klasowej; 3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły. 
Po przygotowaniu opinii Poradnia wydaje oryginał opinii RODZICOWI/OPIEKUNOWI i informuje szkołę, że taka opinia została wydana (nie udostępniając jej). 
V. RODZIC/OPIEKUN składa do Dyrektora szkoły wniosek o ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie. 
Dyrektor ustala niezbędną liczbę godzin zajęć indywidualnych w konsultacji z organem prowadzącym  w zakresie organizacji kształcenia ucznia. Dla ucznia przygotowuje się program uwzgledniający działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły opisane przez Poradnię  w wystawionej opinii. 
VI. Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. VII. Ewaluacja i ocena efektywności. W ostatnim miesiącu realizowania przez ucznia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia pedagog/psycholog szkolny wspólnie z wychowawca klasy, a na podstawie informacji zebranych od wszystkich nauczycieli uczących ucznia, przeprowadza ewaluację dotycząca efektów pracy nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką ukierunkowanej na poprawę funkcjonowania ucznia  w przedszkolu lub szkole. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 33 „KAROLINKA” W OPOLU

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r, nr 97, poz. 674 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 22003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75)

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)

- Statut Przedszkola

- Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 04 maja 2010.

Postanowienia ogólne:

 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków i preparatów zdrowotnych.
 2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dzieci.
 3. Dziecka chorego lub z objawami chorobowymi np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp.nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach - złamania, zabiegi chirurgiczne dziecko nie może uczęszczaćdo przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na temat przebytej choroby i aktualnego stanu zdrowia.
 6. W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka; numer telefonu do rodziców dziecka przewlekle chorego znajduje się w dostępnym miejscu dla nauczycieli i opiekunów przedszkola.
 7. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 8. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 9. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia działań związanych z udzieleniem pierwszej pomocy i wezwania pogotowia ratunkowego oraz zawiadomienia rodziców i dyrektora przedszkola. W dalszej kolejności nauczyciel stara się powiadomić rodziców. Nauczyciel powiadamia o swojej decyzji dyrektora przedszkola.
 10. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać  od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia z informacją, że nie ma przeciwskazań do pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Nauczyciele w szczególnych przypadkach odizolowują chore dziecko od zdrowych dzieci zapewniając im w tym czasie opiekę.
 1. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 • Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe, które wystąpiły u dziecka w trakcie roku szkolnego należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, z zaświadczeniem lekarskim do dyrektora przedszkola.

Przedszkole świadczące usługę w zakresie alergii pokarmowych jest Przedszkole Publiczne nr 28 w Opolu. Przedszkole przyjmuje dzieci na zasadach ogólnodostępnych dla dzieci wieku przedszkolnego.

 • Nauczyciele i personel przedszkola nie mają prawa podawać dzieciom żadnych leków - doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 • W przypadku wystąpienia chorób pasożytniczych u dziecka ( wszawica, owsiki i inne) rodzic powiadamia nauczyciela lub dyrektora przedszkola.
 • Zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu może wyrazić nauczyciel, który odbył szkoleniz zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
 • Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu ( załącznik nr 1) należy:
 1. zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,
 2. wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka zaświadczeniem lekarskim.
 3. powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,
 4. na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych ( załącznik nr 2 ) dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków ( załącznik nr 3 ) poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje ww. czynności; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem.
 • Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.
 • Dyrektor przedszkola:

- zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem,

- wypracowuje wspólnie z radą pedagogiczną uregulowania dotyczące bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu,

- monitoruje realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci.

Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym zostają zapoznani wszyscy rodzice podczas zebrań grupowych, podpisując oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą.

Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.

 • Dyrektor przedszkola powiadamiaRodziców o występowaniu na terenie przedszkola chorób zakaźnych, pasożytniczych i innych.
 • Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

Postanowienia końcowe:

 1. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora lub złożyć oświadczenie o indywidualnym ubezpieczeniu z podaniem numeru polisy.
 3. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcie, omdlenie, złamanie, zwichnięcie, urazy, krwotoki, obce ciała w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia    i użądlenia, ugryzienia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych  działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz do wezwania Pogotowia Ratunkowego a także zawiadomienia rodziców /opiekunów prawnych i dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.

Alfreda Ludwiczyńska - Popera

Opole.02.01.2018 rok

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Procedury przyprowadzania dzieci zdrowych do Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka” w Opolu

 

 ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

Ja, niżej podpisana …..................................................................................................................

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

wyrażam zgodę na podawanie dziecku …...................................................................................

(imię, nazwisko dziecka)

Leku ....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

….............................................................

(podpis pracownika)

Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności medycznej).

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Procedury przyprowadzania dzieci zdrowych do PrzedszkolaPublicznego nr 33 „Karolinka” w Opolu

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany ......................................................................................................................

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

upoważniam Panią .....................................................................................................................

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

do podawania mojemu dziecku ..................................................................................................

(imię, nazwisko dziecka)

Leku .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku wraz z dokumentacją medyczną dziecka.

….............................................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Procedury przyprowadzania dzieci zdrowych do Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka” w Opolu

Rejestr leków:

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Nazwa podawanego leku

 

Data i godzina podania leku

 

Dawka

 

Podpisy osób upoważnionych do podania leku

Szkoły dla Ekorozwoju - EKOSZKOŁA

ekoszkola

przeszkole-promujace-zdrowie

Nasze certyfikaty

galanowy

BNR-przedszkole

Początek strony