PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 33 „KAROLINKA” W OPOLU

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r, nr 97, poz. 674 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 22003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75)

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.)

- Statut Przedszkola

- Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 04 maja 2010.

Postanowienia ogólne:

 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków i preparatów zdrowotnych.
 2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dzieci.
 3. Dziecka chorego lub z objawami chorobowymi np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp.nie należy przyprowadzać do przedszkola.
 4. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach - złamania, zabiegi chirurgiczne dziecko nie może uczęszczaćdo przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na temat przebytej choroby i aktualnego stanu zdrowia.
 6. W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka; numer telefonu do rodziców dziecka przewlekle chorego znajduje się w dostępnym miejscu dla nauczycieli i opiekunów przedszkola.
 7. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 8. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 9. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia działań związanych z udzieleniem pierwszej pomocy i wezwania pogotowia ratunkowego oraz zawiadomienia rodziców i dyrektora przedszkola. W dalszej kolejności nauczyciel stara się powiadomić rodziców. Nauczyciel powiadamia o swojej decyzji dyrektora przedszkola.
 10. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać  od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia z informacją, że nie ma przeciwskazań do pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Nauczyciele w szczególnych przypadkach odizolowują chore dziecko od zdrowych dzieci zapewniając im w tym czasie opiekę.
 1. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 • Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe, które wystąpiły u dziecka w trakcie roku szkolnego należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, z zaświadczeniem lekarskim do dyrektora przedszkola.

Przedszkole świadczące usługę w zakresie alergii pokarmowych jest Przedszkole Publiczne nr 28 w Opolu. Przedszkole przyjmuje dzieci na zasadach ogólnodostępnych dla dzieci wieku przedszkolnego.

 • Nauczyciele i personel przedszkola nie mają prawa podawać dzieciom żadnych leków - doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.
 • W przypadku wystąpienia chorób pasożytniczych u dziecka ( wszawica, owsiki i inne) rodzic powiadamia nauczyciela lub dyrektora przedszkola.
 • Zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu może wyrazić nauczyciel, który odbył szkoleniz zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
 • Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu ( załącznik nr 1) należy:
 1. zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,
 2. wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka zaświadczeniem lekarskim.
 3. powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,
 4. na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych ( załącznik nr 2 ) dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków ( załącznik nr 3 ) poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje ww. czynności; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem.
 • Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach.
 • Dyrektor przedszkola:

- zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem,

- wypracowuje wspólnie z radą pedagogiczną uregulowania dotyczące bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu,

- monitoruje realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci.

Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym zostają zapoznani wszyscy rodzice podczas zebrań grupowych, podpisując oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą.

Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.

 • Dyrektor przedszkola powiadamiaRodziców o występowaniu na terenie przedszkola chorób zakaźnych, pasożytniczych i innych.
 • Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

Postanowienia końcowe:

 1. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora lub złożyć oświadczenie o indywidualnym ubezpieczeniu z podaniem numeru polisy.
 3. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcie, omdlenie, złamanie, zwichnięcie, urazy, krwotoki, obce ciała w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia    i użądlenia, ugryzienia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych  działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz do wezwania Pogotowia Ratunkowego a także zawiadomienia rodziców /opiekunów prawnych i dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.

Alfreda Ludwiczyńska - Popera

Opole.02.01.2018 rok

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Procedury przyprowadzania dzieci zdrowych do Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka” w Opolu

 

 ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

Ja, niżej podpisana …..................................................................................................................

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

wyrażam zgodę na podawanie dziecku …...................................................................................

(imię, nazwisko dziecka)

Leku ....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

….............................................................

(podpis pracownika)

Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności medycznej).

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Procedury przyprowadzania dzieci zdrowych do PrzedszkolaPublicznego nr 33 „Karolinka” w Opolu

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany ......................................................................................................................

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

upoważniam Panią .....................................................................................................................

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

do podawania mojemu dziecku ..................................................................................................

(imię, nazwisko dziecka)

Leku .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku wraz z dokumentacją medyczną dziecka.

….............................................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Procedury przyprowadzania dzieci zdrowych do Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka” w Opolu

Rejestr leków:

 

Imię i nazwisko dziecka

 

Nazwa podawanego leku

 

Data i godzina podania leku

 

Dawka

 

Podpisy osób upoważnionych do podania leku

Początek strony