Prosi się Państwa  o przemyślenie korzystania z przedszkola w czasie wakacji. Termin zgłoszenia poprzez wysłanie podpisanej deklaracji drogą elektroniczną lub poprzez złożenie w skrzynce pocztowej na furtce przedszkola upływa z dn. 10.06.2020. 

Alfreda Ludwiczyńska - Popera

 

Linki do pobrania zaświadczeń:

https://drive.google.com/open?id=1w6KAmNvt1d32jpa_GKbHe-aZgmGfPbRa

https://drive.google.com/open?id=1zqia8zVOBbZdbIMe_3yqDXWBXkwiurho

 

Szanowni Rodzice / Opiekunowie zwracam się z prośba o zapoznanie się z Procedurami funkcjonowania naszego przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego wraz z wypełnieniem i odesłaniem do środy włącznie załącznika nr 2 do Procedur drogą email lub fizycznie do skrzynki zamieszczonej na furtce przedszkola.

 

Procedura funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 33 „Karolinka” w Opolu

w stanie zagrożenia epidemicznego, przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

Zasady przyjęć dzieci do przedszkola

Pierwszeństwo do opieki mają dzieci:

 1. pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. rodziców/opiekunów obojga pracujących, z wyłączeniem rodziców/opiekunów pracujących zdalnie.

Organizacja pracy przedszkola

 1. Przedszkole Publiczne nr 33 „Karolinka” w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje maksymalnie 10 godzin, tj. od godz. 7,00 do godz. 17,00. Dzieci przyprowadzane są do godz. 8,00 rano i odbierane według zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 
 2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ustalonych przez przedszkole oraz zadeklarowanego czasu pobytu dziecka. 
 3. Grupy przedszkolne przebywają w wyznaczonej i stałej sali, nie ma łączenia grup.
 4. Do grupy przyporządkowani są stali nauczyciele oraz woźne.
 5. Kadra kierownicza przedszkola nie sprawuje opieki nad dziećmi. 
 6. Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę 4m² na dziecko i każdego nauczyciela. W Przedszkolu Publicznym nr 33 „Karolinka” maksymalnie w grupie może być 12 dzieci. 
 7. W salach, w których przebywają dzieci znajdują się przedmioty i sprzęty, które można zdezynfekować.
 8. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek.
 9. Sale przedszkolne będą wietrzone co godzinę, oczyszczacze powietrza pracują przez cały dzień.
 10. Grupy przedszkolne korzystają z placu zabaw rotacyjnie. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola.
 11. Plac zabaw jest dezynfekowany po każdej grupie dzieci przez wyznaczonego pracownika.
 12. Personel pomocniczy, kuchenny oraz administracyjny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 13. Rodzice i opiekunowi przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m. 
 14. Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Swoje przyjście wraz ze zdrowym dzieckiem rodzic sygnalizuje wideodomofonem. Dziecko przy drzwiach wejściowych odbiera wyznaczony/dyżurny pracownik, który mierzy dziecku temperaturę. Zdrowe dziecko przechodzi do szatni. W przypadku stwierdzenia temperatury u dziecka, tj. powyżej 370C rodzic zabiera dziecko do domu. 
 15.  W szatni może znajdować się jedno dziecko na 4 m².
 16. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dnia oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Fakty te zostają odnotowywane.
 17. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są przez osoby pełnoletnie zdrowe. 
 18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,  nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 19. Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, rodzic wyposaża  w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i z przedszkola, i zabiera ją ze sobą.
 20. Dzieci w przedszkolu nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.
 21. Pracownicy utrzymują dystans między sobą co najmniej 1,5 m. 
 22. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniem środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe ( dotyczy min. dostawców). 
 23. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych.
 24. W przedszkolu wyznaczone jest miejsce do izolacji dzieci przejawiających objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów w celu Jego pilnego odebrania.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe tj. rodziców, pracowników oraz inne osoby.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. 
 3. W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników klawiatury, wideodomofonu itp. 
 4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 5. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.  
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, fartuchy z długim rękawem.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

 

Żywienie

 1. Dzieci w przedszkolu korzystają z dystrybutorów wody pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 2. Pracownik kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosuje się do zasad szczególnej ostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce myte w temperaturze powyżej 60° z dodatkiem detergentu w zmywarce. 
 4. Dzieci samodzielnie spożywają posiłki, ze względu na bezpieczeństwo nie są karmione. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

 1. Pracę w przedszkolu podejmują wyłącznie osoby zdrowe. Przed rozpoczęciem pracy pracownikowi mierzy się temperaturę. 
 2. Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 
 3. Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.
 5. W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitaro-epidemiologicznej.
 6. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji pracownika przejawiającego objawy chorobowe.
 7. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 9. Ustala się listę osób przebywających z pracownikiem podejrzanym o zakażenie i przekazuje się ją służbom medycznym stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

Rodzice, opiekunowie prawni

 1. Rodzice zobligowani są do poinformowania, w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w przedszkolu w okresie zagrożenia epidemicznego Covid-19. 
 2. W celu zminimalizowanie zagrożenia, rodzice, opiekunowie prawni nie mogą wchodzić do przedszkola. Swoje przyjście z dzieckiem sygnalizują przez wideodomofon czekając na pracownika przedszkola. 
 3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników.
 4. Rodzice zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka, a w przypadku  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obligują się do jego do nieprzyprowadzania do przedszkola. 
 5. Rodzice zobowiązują się po podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie przyjmując do wiadomości i stosowana zapisy niniejszej procedury . 
 6. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

 

Postanowienia końcowe

Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.Załączniki:

 1. Załącznik nr 1- Oświadczenie pracownika powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica
 3. Załącznik nr 3- Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami

Do 24 maja 2020r. szkoły, przedszkola i żłobki pozostają nadal zamknięte. MEN wprowadziło nowe przepisy umożliwiające od 25 marca 2020 r. kształcenie na odległość. Według rozporządzenia od dnia 25.03 w dalszym ciągu bedziemy przesyłać państwu propozycje działań jakie dzieci mogą wykonywać podczas pobytu w domu.

       Zgodnie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola, informuję, że od dnia 12 marca do 15 maja 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach publicznych Miasta Opola, co oznacza, że przedszkola publiczne będą zamknięte. Mając na uwadze dobro, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, prosimy o rozważne zaopiekowanie się dziećmi, przebywanie z nimi w domach, unikanie wszelkich miejsc publicznych, zgromadzeń i wyjazdów poza miejsce zamieszkania. 

      Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w przypadku zamknięcia przedszkola  do których uczęszcza dziecko (w wieku do lat 8), z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad ww. dzieckiem  przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

         Prosimy o śledzenie strony internetowej Miasta Opola, www.oswiata.opole.pl, przedszkola/ szkoły/placówki oświatowej, gdzie poinformujemy o dalszych działaniach. 

Z poważaniem

Alfreda Ludwiczyńska – Popera 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 33 Opola w Opolu 

wiewior1

 grupy "Wiewiórki"

bierdra2

  grupy "Biedronki"

 

 

Szkoły dla Ekorozwoju - EKOSZKOŁA

ekoszkola

przeszkole-promujace-zdrowie

Nasze certyfikaty

galanowy

BNR-przedszkole

Początek strony