przygotowana na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

 

Zasady przyjęć dzieci do przedszkola

 1. Z dniem 01.09.2020 roku mogą uczęszczać wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/21.

 

Organizacja pracy przedszkola

 1. Przedszkole Publiczne nr 33 „Karolinka” w Opolu  funkcjonuje od godz. 6.30 do godz. 17.00.   Dzieci przyprowadzane są do godz. 8.00 rano i odbierane według zadeklarowanego czasu pobytu dziecka  w przedszkolu. 
 2. Śniadanie jest o godzinie 8.00.
 3. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ustalonych przez przedszkole oraz zadeklarowanego czasu pobytu dziecka. 
 4. Grupy przedszkolne przebywają w wyznaczonych salach.
 5. Do grupy przyporządkowani są stali nauczyciele, pomoce nauczycielskie oraz nauczyciel wspomagający. 
 6. W salach, w których przebywają dzieci znajdują się przedmioty i sprzęty, które można zdezynfekować.
 7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami, które uczęszczają do Karolinki.
 8. Sale przedszkolne będą wietrzone co godzinę, oczyszczacze powietrza pracują przez cały dzień.
 9. Grupy przedszkolne korzystają z placu zabaw rotacyjnie. Plac zabaw jest dezynfekowany po każdej grupie dzieci przez wyznaczonego pracownika.
 10. Personel administracyjny, kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny   w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m. 
 12. Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Swoje przyjście wraz ze zdrowym dzieckiem rodzic sygnalizuje wideodomofonem. Dziecko przy drzwiach wejściowych odbiera wyznaczony/dyżurny pracownik, który mierzy dziecku temperaturę. Zdrowe dziecko przechodzi do szatni. W przypadku stwierdzenia temperatury u dziecka, tj. powyżej 370C rodzic zabiera dziecko do domu. 
 13. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dnia  oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Fakty te zostają odnotowywane.
 14. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są przez osoby pełnoletnie zdrowe. 
 15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,  nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 16. Dzieci w przedszkolu nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.
 17. Pracownicy utrzymują dystans między sobą co najmniej 1,5 m. 
 18. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniem środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe ( dotyczy min. dostawców). 
 19. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych.
 20. W przedszkolu wyznaczone jest miejsce do izolacji dzieci przejawiających objawy chorobowe   z zachowaniem 2 m odległości od innych osób. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów w celu Jego pilnego odebrania.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe tj. rodziców, pracowników oraz inne osoby.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności    po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. 
 3. W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników klawiatury, wideodomofonu itp. 
 4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 5. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.  
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, fartuchy z długim rękawem.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.


Żywienie

 1. Dzieci w przedszkolu korzystają z dystrybutorów wody pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 2. Pracownik kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosuje się do zasad szczególnej ostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce myte    w temperaturze powyżej 60° z dodatkiem detergentu w zmywarce. 
 4. Dzieci samodzielnie spożywają posiłki. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

 1. Pracę w przedszkolu podejmują wyłącznie osoby zdrowe. Przed rozpoczęciem pracy pracownikowi mierzy się temperaturę. 
 2. Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed ewentualnym podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 
 3. Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów   nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,   a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.
 5. W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych   i stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 6. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji pracownika przejawiającego objawy chorobowe.
 7. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle  do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 9. Ustala się listę osób przebywających z pracownikiem podejrzanym o zakażenie i przekazuje się  ją służbom medycznym stacji sanitarno-epidemiologicznej. 


Rodzice, opiekunowie prawni

 1. Rodzice zobligowani są do poinformowania, w jakich godzinach dziecko będzie przebywać   w przedszkolu wypełniając deklaracje pobytu dziecka w przedszkolu 
 2. W celu zminimalizowanie zagrożenia, rodzice, opiekunowie prawni nie mogą wchodzić   do przedszkola. Swoje przyjście z dzieckiem sygnalizują przez wideodomofon czekając  na pracownika przedszkola. 
 3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym  przez pracowników.
 4. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka,  a w przypadku  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obligują się do nieprzyprowadzania jego do przedszkola. 
 5. Rodzice zobowiązani są do przyjęcia powyższych wiadomości i stosowana zapisów niniejszej procedury . Każdy Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola w dniu 10.09.2020 roku otrzyma dokumenty  do zapoznania się i stosowania procedur organizacyjnych w przedszkolu.

Przed wejściem do budynku jest zawieszona tablica z informacjami związanymi z pracą przedszkola w nowym roku szkolnym. Rodziców prosi się o zapoznanie. 

Dzieciom, Rodzicom i Opiekunom życzymy zdrowia i radości z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.

wiewior1

 grupy "Wiewiórki"

bierdra2

  grupy "Biedronki"

 

 

Szkoły dla Ekorozwoju - EKOSZKOŁA

ekoszkola

przeszkole-promujace-zdrowie

Nasze certyfikaty

galanowy

BNR-przedszkole

Początek strony