Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XXXIV/671/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie utalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole

Ustala się wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za godzinę zajęć na pierwsze dziecko.

Opłata za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkole ulega obniżeniu o 50% na dziecko:

  • na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
  • z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
  • z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.

Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.

Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego przedłożona dyrektorowi przedszkola, w terminie ustalonym w danej placówce.

Zgodnie z ww. uchwałą obowiązuje zwrot opłaty za nieobecność dziecka w przedszkolu - za każdy dzień nieobecności w przedszkolu .

Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza opłatą za korzystanie z usług, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie 6 zł dzienniedo której uczęszcza dziecko.

Dzieci 6-letnie realizujące obowiązek szkolny pokrywają koszty pobytu w przedszkolu związane jedynie z wyżywieniem.

Odpłatność za pobyt dziecka i wyżywienie w przedszkolu winna być regulowana do każdego 5-go dnia miesiąca za dany miesiąc.

Po tym terminie za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki

(Zgodnie z artykułem 17 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych - Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami).

 

Szkoły dla Ekorozwoju - EKOSZKOŁA

ekoszkola

przeszkole-promujace-zdrowie

BNR-przedszkole

Początek strony